Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder De Vergaderie: de door A.A.T.A Derks (geboren 27 april 1971 te Gilze-Rijen) en R. Bruins (geboren 23 september 1969 te Assen) ter beschikking gestelde ruimten in het pand aan Velperbuitensingel 20, 6828 CV Arnhem, hierna te noemen De Vergaderie.
1.2. Locatie: Het perceel en het pand aan Velperbuitensingel 20, 20-1, 20-2 en 20-3, 6828 CV Arnhem
1.3. Opdrachtgever: persoon of organisatie die de ruimten boekt bij De Vergaderie.
1.4. Deelnemers: gebruikers van de ruimten
1.5. Bevestiging / boeking: overeenkomst tussen De Vergaderie en opdrachtgever waarbij de opdrachtgever een boeking heeft voor één of meerdere dagdelen voor de ruimten en alle bijkomende arrangementen, catering, materialen en andere overeengekomen kosten.
1.6. Reserveringsdatum: datum van reserveren.
1.7. Boekingsdatum: datum van gebruik. Dit kan een afzonderlijk dagdeel zijn of meerdere losse of aaneengesloten dagdelen.
1.8. Op alle door De Vergaderie aan enige partij verstrekte aanbieding (offerte), dan wel gebruiksovereenkomst, dan wel enige overeenkomst tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen daarop moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. In geval van een conflict bij de uitleg van de tekst van de offerte of boeking (bevestiging), gaat de tekst van deze algemene voorwaarden voor.

Artikel 2: Offertes
2.1. De Vergaderie kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst weigeren.
2.2. Alle door De Vergaderie gedane aanbiedingen ter zake van de totstandkoming van de boeking zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zo lang de capaciteit toereikend is”.
2.3. Mondelinge aanbiedingen of toezeggingen binden De Vergaderie niet, tenzij zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
2.4. De Vergaderie kan een optie tot gebruik van de ruimte verlenen. Wanneer De Vergaderie een boekingsaanvraag van derden krijgt voor de ruimten op de datum (data) van de optie(s), stelt De Vergaderie de potentiele opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte. De potentiële opdrachtgever dient per direct aan te geven of de opdrachtgever de optie omzet in een boeking.
2.5. Een door de opdrachtgever geaccepteerde offerte kan alsnog met onmiddellijke ingang door of namens De Vergaderie worden opgezegd, dan wel worden geweigerd indien de opdrachtgever in financiële moeilijkheden geraakt (waaronder gerekend een aanvraag tot surseance van betaling dan wel faillissement) en/ of de opdrachtgever nalatig is met enige aan haar/hem toekomende verplichting dan wel in zodanige maatschappelijke opspraak geraakt dat van De Vergaderie niet verwacht kan worden dat ze een verleende optie honoreert.
2.7. Opdrachtgever kan aan de boekingsbevestiging geen andere rechten ontlenen – ongeacht welke juridische kwalificatie aan de gesloten overeenkomst zal worden toegekend – dan tot gebruik van de door De Vergaderie daartoe aangewezen (dan wel aan te wijzen) en op de website www.devergaderie.nl aangeduide ruimten en locatie voor de duur van de in bevestiging aangegeven periode. In geen geval zal opdrachtgever enig gebruiksrecht hebben dan wel kunnen claimen voor tijdstippen gelegen buiten werkdagen en op tijdstippen buiten de periode gelegen tussen ’s ochtends 08.00 uur en ’s avonds 18.00 uur, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen De Vergaderie en opdrachtgever is overeengekomen. Voor uren buiten de genoemde tijdsstippen geldt een toeslag.

Artikel 3: Tarieven en betalingscondities
3.1. Opdrachtgever ontvangt voor het bedrag bestaande uit het huurbedrag, arrangementen, catering, vergadermateriaal en eventuele andere overeengekomen kosten een factuur. Deze dient binnen 15 dagen na factuur datum betaald te worden, tenzij anders overeengekomen.
3.2. In geval van aaneengesloten dagdelen van verhuur geschiedt betaling per aangesloten deel van de gebruiksperiode tenzij anders overeengekomen. Per gebruiksperiode ontvangt de opdrachtgever een afzonderlijke factuur. Deze dient binnen 15 dagen betaald te worden.
3.3.Facturatie van aantal gebonden tarieven (zoals catering) geschiedt op basis van het aantal opgegeven deelnemers in de bevestiging. Indien het werkelijk aantal deelnemers op de boekingsdag hoger is dan het aantal opgegeven deelnemers in de overeenkomst dient voor het daadwerkelijk aantal deelnemers betaald te worden.
3.4. Alle tarieven van De Vergaderie worden verhoogd met wettelijke btw. Wijzigingen in het btw-tarief worden te allen tijde aan de opdrachtgever doorberekend.
3.5. Zowel de gebruiker alsmede de verschenen deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de betalingsverplichtingen. Door te verschijnen geeft de deelnemer te kennen dat de opdrachtgever bevoegd was hem bij het boeken te vertegenwoordigen.
3.6. Zo lang de opdrachtgever haar deelnemers niet aan hun betalingsverplichtingen jegens De Vergaderie hebben voldaan, geldt een retentierecht op alle goederen van opdrachtgever en deelnemers, welke De Vergaderie onder zich mocht hebben.

Artikel 4: Gebruik van de ruimten
4.1. Opdrachtgever en zijn deelnemers zijn uitsluitend bevoegd gebruik te maken van de ruimten aangegeven door eigenaars en vertegenwoordigers van De Vergaderie. Indien opdrachtgever en zijn deelnemers zich hier niet aan houden, treedt onmiddellijk artikel 4.7 in.
4.2. De opdrachtgever en zijn deelnemers verplichten zich te houden aan de geldende voorschriften betreffende de veiligheid en openbare orde. In de ruimten van De Vergaderie geldt een algeheel rookverbod. De Vergaderie heeft het recht het gebruiksrecht van de ruimten met onmiddellijke ingang te beëindigen, zulks op verzoek en aanwijzing van vertegenwoordigers van De Vergaderie. Niet nakoming van de aanwijzing resp. het verzoek heeft annulering van de bevestiging tot gevolg. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling dan wel compensatie voor het ongebruikte tijdsdeel van de boeking dan wel enige andere vorm van compensatie van het niet genoten deel van de boeking.
4.3. De opdrachtgever en haar deelnemers zullen de ruimten in ordelijke staat achterlaten en op het overeengekomen tijdstip verlaten. In de ruimten mag niets worden geplaatst, aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van De Vergaderie. Schade welke door of vanwege de opdrachtgever en deelnemers aan het gebouw, de locatie dan wel inventaris of andere eigendommen van De Vergaderie dan wel de eigenaars het pand wordt toegebracht of door gebruik is ontstaan, zal door De Vergaderie op kosten van de opdrachtgeven worden hersteld.
4.4. De Vergaderie en haar vertegenwoordigers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die op welke wijze dan ook tijdens het verblijf in het pand voor de opdrachtgever en haar deelnemers of zijn eigendom is ontstaan, noch is zij aansprakelijk voor verlies of diefstal van kledingstukken of andere privégoederen van de opdrachtgever en haar deelnemers tijdens het verblijf in/om het pand. De opdrachtgever is jegens De Vergaderie aansprakelijk voor alle schade welke ontstaat gedurende de looptijd van de boeking, ongeacht door wie de schade wordt veroorzaakt.
4.5. De Vergaderie is besloten. Het in gebruik geven aan derden, zijnde anderen dan de opdrachtgever en diens deelnemers, is niet toegestaan en geeft De Vergaderie het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen onverlet het recht op schadevergoeding en het recht derden en /of de opdrachtgever uit de het pand (doen) verwijderen, eventueel met behulp van de politie en/of justitie.
4.6. De opdrachtgever dient zich te houden aan de aanwijzingen en opmerkingen van de eigenaars en vertegenwoordigers van De Vergaderie ten aanzien van het gebruik van de ruimten. De opdrachtgever is verplicht de noodzakelijk geachte beveiligingsmaatregelen te aanvaarden. Geluidsoverlast dient te allen tijde te worden voorkomen.
4.7 De Vergaderie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren van audiovisuele apparatuur, het voor welke reden dan ook niet functioneren van netwerkverbindingen en of koppelingen naar aangekoppelde apparatuur, noch van De Vergaderie, noch van gebruiker.

Artikel 5: Annuleringen
5.1. In geval van annulering van een door opdrachtgever geaccepteerde offerte, dan wel boeking, is de opdrachtgever het navolgende bedrag verschuldigd:
7 dagen tot 48 uur voor de boekingsdatum 50% van de reserveringswaarde
48 uur of korter voor de boekingsdatum 100% van de reserveringswaarde
5.2. Annulering geschiedt door middel van een email naar info@devergaderie.nl of schriftelijk. De annulering wordt schriftelijk per e-mail bevestigd door De Vergaderie.
5.3. De Vergaderie is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst (boeking) te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding zijdens de opdrachtgever.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1. De Vergaderie is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de opdrachtgever haar deelnemers of derden, verband houdend met of voortvloeiend uit de boeking, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van De Vergaderie.
6.2. Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van De Vergaderie jegens de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de door de opdrachtgever aan De Vergaderie voor de overeengekomen diensten betaalde vergoeding (excl. BTW). Deze vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin De Vergaderie zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen in het aanbod van de diensten geven geen recht op compensatie.
6.3. De opdrachtgever verklaart middels acceptatie van de offerte dan wel bevestiging voldoende bekend te zijn met de locatie en zijn faciliteiten via de op de website www.devergaderie.nl verstrekte informatie. Opdrachtgever heeft dan ook bij aanvang van het gebruik van de ruimten geen recht deze als onvoldoende of “tegenvallend” of anderszins op welke grond dan ook af te wijzen dan wel te annuleren anders dan tegen contante betaling van de totale overeengekomen som voor gebruik van de ruimten, onder aftrek van hetgeen eventueel als aanbetaling was betaald.
6.4. De opdrachtgever en zijn deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor De Vergaderie of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door opdrachtgever, zijn deelnemers, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.
6.5. De opdrachtgever vrijwaart De Vergaderie voor alle schade en/of claims van derden en/of deelnemers van opdrachtgever verband houdend met of voortvloeiend uit (a) het gebruik van de diensten door opdrachtgever, zijn deelnemers en (b) het handelen en/of nalaten van opdrachtgever en zijn deelnemers in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden.
6.6. De Vergaderie is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die op de locatie zijn meegebracht door een deelnemer. Opdrachtgever resp. gebruiker vrijwaart De Vergaderie tegen aanspraken van deelnemers.
6.7 De Vergaderie is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door De Vergaderie gebruikte software of andere computerprogrammatuur.
6.8 De Vergaderie is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan De Vergaderie verzonden (e-mail)berichten De Vergaderie niet hebben bereikt.
6.9 De Vergaderie is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever, deelnemers of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
6.10 De Vergaderie is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of anderszins gevolgschade die ontstaan is bij opdrachtgever.
6.11 De Vergaderie is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of woordgegevens in enigerlei vorm die door hem of namens opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of die op verzoek van de opdrachtgever door derden zijn vervaardigd.

Artikel 7 Boeking derde partij
7.1 Op verzoek van de opdrachtgever kan De Vergaderie andere locaties, restaurants of andere zaken voor de opdrachtgever boeken en kan De Vergaderie de facturatie overnemen zodat opdrachtgever één factuur ontvangt voor het totale evenement.
7.2 De Vergaderie is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van dienstverlening van de derde partij en heeft hier slecht een bemiddelende rol. Eventuele klachten en reclamaties dienen rechtstreeks bij de derde partij ingediend worden.

Artikel 8: Gevonden voorwerpen
8.1. Eventueel in of om de locatie achtergelaten voorwerpen, welke door De Vergaderie worden gevonden zullen aan de opdrachtgever worden geretourneerd tegen vergoeding van kosten.
8.2. Verloren of gevonden waarvan de rechthebbende zich niet binnen 2 weken na afloop van de gebruiksperiode meldt, zullen door De Vergaderie worden vernietigd.
8.3 De Vergaderie is niet aansprakelijk voor in of om de locatie achtergelaten goederen van derden.

Artikel 9 – Klachten
9.1 Klachten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na boekingsdatum schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij De Vergaderie ingediend te worden voorzien van eventueel bewijsmateriaal.
9.2 Klachten die later dan vijf dagen na de boekingsdatum worden niet in behandeling genomen.
9.3 Voorwaarde voor het erkennen van een klacht jegens De Vergadrie, is dat de klacht gegrond moet zijn. Indien de klacht ongegrond blijkt, zijn de kosten voor klager.

Artikel 10: Geschillen
10.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
10.2 De Rechtbank te Arnhem is als enige bevoegd tot het horen van geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, dan wel enig geschil voortvloeiend uit de met De Vergaderie gesloten overeenkomst tot gebruik van de locatie.

Artikel 11: Privacy (AVG-wetgeving)
11.1 Verwerking Persoonsgegevens. De Vergaderie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, locatiegegevens, btw-nummer en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
11.2 Grondslagen verwerking persoonsgegevens. De Vergaderie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het afhandelen van uw aanvraag en betaling
– verzenden van onze nieuwsbrief en/of ander promotiemateriaal
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– De Vergaderie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
11.3 Geautomatiseerde besluitvorming. De Vergaderie neemt geen besluiten die gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Vergaderie) tussen zit.
11.4 Bewaartermijn gegevens. De Vergaderie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar indien u diensten bij ons afgenomen heeft.
11.5 Delen van persoonsgegevens met derden. De Vergaderie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
11.6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Vergaderie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@devergaderie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Vergaderie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: melding Autoriteit Persoonsgegevens. 
11.7 Beveiliging persoonsgegevens. De Vergaderie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@devergaderie.nl

Opgemaakt te Arnhem, 1 januari 2020

Xandra Derks  06 – 212 466 62

De Vergaderie

Xandra Derks 06 – 212 466 62

Offerte aanvragen
© 2020. Alle rechten voorbehouden
Open chat
Direct contact?